Paul (Image & économie)

1 Co, 11, 7 :

Vir quidem non debet velare caput (katakaluptesthai tên kephalên), quoniam imago et gloria est Dei (eikôn kai doxa theou huparchôn) ; mulier autem gloria viri est.

2 Co 4, 3-4 :

Quod si etiam velatum (kekalummenon) est evangelium nostrum, in his qui pereunt (tois apollumenois), est velatum, in quibus deus huius saeculi (ho theos tou aiôvos) excaecavit mentes infidelium, ut non fulgeat illuminatio (phôtismon) evangelii gloriae Christi (tês doxês Christou), qui est imago Dei (eikôn tou theou).

Col 1, 15 – 18 :

15. qui est imago Dei invisibilis,
primogenitus omnis creaturae
16. quia in ipso condita sunt universa in caelis et in terra,
visibilia et invisibilia,
sive throni sive dominationes
sive principatus sive potestates.
Omnia per ipsum et in ipsum creata sunt,
17. et ipse est ante omnia,
et omnia in ipso constant.
18. Et ipse est caput corporis ecclesiae;

15. hos estin eikôn tou theou tou aoratou,
prototokos pasês ktiseôs,
16. hoti en autô ekisthên ta panta
en tois ouranois kai epi tês gês,
ta horata kai ta aorata,
eite thronoi eite kuriotêtes
eite archai eite exousiai;
ta panta di’ autou kai eis auton ektistai;
17. kai autos estin pro pantôn
kai ta panta en autô sunestêken
18. kai autos estin hê kephalê tou sômatos tês ekklêsias;

Eph 1, 10 :

in dispensationem plenitudinis temporum recapitulare omnia in Christo,
quae in caelis et quae in terra, in ipso;

eis oikonomian tou plêrômatos tôn kairôn,
anakephalaiôsasthai ta panta en tô Christô,
ta epi tois ouranois kai ta epi tês gês, en autô;

3, 9 :

et illuminare omnes, quae sit dispensatio mysterii absconditi a saeculis in Deo, qui omnia creavit

kai phôtisai pantas tis hê oikonomia tou mustêriou tou apokekrummenou apo tôn aiônôn

960918

2 réflexions sur “Paul (Image & économie)

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s